Skip navigation
DisplayName: Ashida Shūsō
Ashida, Shuso
Date: Japanese, 1883–died Showa 41
Shuso Ashida